Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie
   Strona GłównaGromada ZuchowaDrużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"Przedszkole Fanpage Klasy III bPaździernik 01 2016 15:44:39  
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Nawigacja
Strona Główna
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Kontakt
Szukaj
Kontakt
 Nasza Dzielnica
- Historia dzielnicy Mirów
- Położenie Mirowa
- Legendy
- Grodzisko w Mirowie?
- Mapa Mirowa
- Mapa Częstochowy
 Dzielnica Mirów

www.mirow.czest.pl
 Rok 2016
 Ważne informacje
- Kalendarium
- Pedagog szkolny
- Logopeda szkolny
- Grono Pedagogiczne
- Samorząd Uczniowski
- Biblioteka
- SKKT "Wędrowniczek"

- Przedszkole

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI
- Informacja dla rodziców
- Harmonogram dyżurów
- wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny

- Gromada Zuchowa "Mirowskie Chochliki"

- Drużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"

 Zestaw podręczników

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2016/2017


-klasa I SP
-klasa II SP
-klasa III SP
-klasa IV SP
-klasa V SP
-klasa VI SP
-klasa I Gimn
-klasa II Gimn
-klasa III Gimn


 Dokumenty Zespołu Szkół nr 3

- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczy-SP
- Szkolny Program Wychowawczy-G
- Szkolny Program Profilaktyki-SP
- Szkolny Program Profilaktyki-G
 Moje dziecko w przedszkolu i szkole.
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole Spotkanie informacyjne
- Scenariusz spotkania z rodzicami
- Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem - rodzice i szkoła
 Witamy
Witaj na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie- Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 24
  Nigdy nie baw się w pobliżu torów!

Dnia 22 września 2016r. z uczniami gimnazjum spotkał się Pan Robert Kopciński ze Straży Ochrony Kolei na prelekcji Nigdy nie baw się w pobliżu torów! - Straży Ochrony Kolei czuwa nad twoim bezpieczeństwem.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest SOK, jakie są jej zadania, zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach. Ponadto zostały omówione sprawy związane z czynami karalnymi popełnianymi na kolei oraz sposoby zapobiegania.
Na koniec uczniowie otrzymali ulotki z informacjami dotyczącymi bezpiecznej podróży, bezpiecznego przejazdu oraz przepisów prawa zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Serdecznie dziękuję Panu Robertowi Kopcińskiemu za przyjęcia zaproszenia i wizytę w naszej szkole, a uczniom za zaangażowanie podczas prelekcji.

Izabela Korpas – pedagog szkolny

  STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2016 / 2017
Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje tu próg dochodowy.

Stypendium przysługuje:
• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.


Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 dostępne będą od 1 września 2016 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Częstochowy. W szkołach również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w „pouczeniu”). Druki te dostępne będą również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego i od ilości stypendystów.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym (od września do czerwca), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.


Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Druki wniosków dostępne są w szkołach oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych – Częstochowa, Polskiej Organizacji Wojskowej 2, parter, pokój nr 4.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015r. poz.2156 z późn. zm.)
• Uchwała Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r i Uchwała Nr 57/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa.

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny - Izabela Korpas.

  REGULAMIN KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 22b - szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie placówki.1. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Używane podręczniki mogą sprzedać uczniowie klas: VI SP, III G, zakupić mogą uczniowie z klas: V SP, II G.

3. Obrót używanymi podręcznikami będzie odbywał się dnia 21.06.2016 r. w godzinach: 9.45 –11.30.

4. Sprzedaż – kupno podręczników odbywa się za zgodą rodziców (opiekunów).

5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z opiekunami. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika. Sprzedaży nie podlegają zeszyty ćwiczeń.

6. Każdy uczeń przed zakupem podręczników jest zobowiązany do zapoznania się ze szkolnym zestawem podręczników obowiązującym w kolejnym roku szkolnym (spis jest dostępny również podczas trwania kiermaszu).

7. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają listę podręczników, która zawiera: tytuł oraz cenę. Wpisują na nią również swoje dane, typu: imię, nazwisko, klasa.

8. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wraz z ich wykazem należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20.06.2016 r.

9. Uczeń otrzymuje całą kwotę za sprzedane podręczniki.

10. Szkoła nie pośredniczy w ewentualnych reklamacjach.Wszelkich informacji na temat kiermaszu udzielają nauczyciele: bibliotekarz –Jadwiga Janikowska , pedagog - Izabela Korpas.
Regulamin został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
  Umiem pływać!

W dniu 15 czerwca 2016r.na basenie przy ul. Łukasińskiego odbyły się Zawody Pływackie „Umiem pływać”
w ramach Powszechnej Nauki Pływania. Z naszej szkoły brało udział 9 uczniów :
Franciszek Skut i Piotr Jeruszka z klasy II b, Maja Wolańska, Julia Ułamek, Wiktoria Stanior, Antonina Grzywacz, Kacper Pałasz, Alan Bzdon, Filip Banaś z klasy II a.

Uczeń klasy II a Kacper Pałasz zajął I miejsce na dystansie 25 m stylem grzbietowym.

Wszystkim gratuluję udziału w tych zawodach a Kacprowi szczególnie.

Aneta Mizera

   Dzień Europejski

Dnia 7 czerwca 2016 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europejski.
Ten dzień został poprzedzony konkursem wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniow klas IV-VI SP i gimnazjum oraz konkursem plastycznym dla uczniów klas 0-III SP dotyczącym najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii.

Zadaniem wszystkich klas było : przygotowanie gazetki klasowej dotyczącej wylosowanego kraju oraz przygotowanie piosenki na szkolną Eurowizję.

Reprezentanci klas prezentowali piosenki w różnych językach, a pomiędzy nimi słuchali informacji dotyczących Unii Europejskiej. Pod koniec uroczystości uczniowie obejrzeli występ szkolnego kabaretu prowadzonego przez p. A. Mastalerz. Wystąpili uczniowie klasy V a: Patryk Gęsiarz, Kacper Jeziorowski i Marcel Masłowski, a Jury w składzie: Justyna Deryng i Agnieszka Mastalerz wyłoniło zwycięzców:
Szkoła Podstawowa : I miejsce Kl. IV - Francja
II miejsce Kl. VI b - Norwegia
III miejsce Kl. V b - Hiszpania
Wyróżnienia: KL. Va – Niemcy i Kl. VI a - Czechy
Gimnazjum: I miejsce- Kl. III G – Polska
II miejsce- Kl. II G - Szwecja
III miejsce-Kl. I G - Wielka Brytania

Organizatorami Dnia Europejskiego były nauczycielki języków obcych w naszej szkole.


Justyna Deryng, Joanna Basik, Sylwia Ułamek

  Wizyta w Miejskiej Galerii Sztuki

W czerwcu 2016r. klasa VI b wybrała się na wystawę do Miejskiej Galerii Sztuki , gdzie mogła podziwiać prace utalentowanych plastycznie uczniów z różnych szkół. Wśród tych prac znajdowały się przepiękne prace ucznia naszej szkoły- Jakuba Klamy. Gratulujemy!

Katarzyna Łagodzińska.

  Selfie z ...

Alina Mastalerz, uczennica kl. II gimnazjum, otrzymała Wyróżnienie w XVI Powiatowym Medialnym Konkursie Krajoznawczym „Region Częstochowski- moja mała ojczyzna. Selfie z …”.

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac multimedialnych promujących region częstochowski. Prace miały mieć formę zaproszenia do odwiedzenia tych miejsc, miały służyć pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu uczuć patriotycznych.

Alina swoją pracą promowała naszą dzielnicę Mirów. Do konkursu uczennica został przygotowana przez nauczyciela informatyki, p. Agnieszkę Dziarmagę-Działyńską.

24 maja 2016r. w Gimnazjum nr 9 w Częstochowie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

  I Powiatowy Konkurs Taneczny pt.:"Tanecznym krokiem przez świat"

19 maja 2016r. w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie odbył się I Powiatowy Konkurs Taneczny pt.:"Tanecznym krokiem przez świat".

Nagrodami w konkursie były statuetki ufundowane przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie mgr Joannę Szeląg oraz dyplomy.

Występy grup tanecznych oceniała komisja w składzie: Pani Ilona Pułkownik – tancerka, pedagog tańca klasycznego , pedagog w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz w Społecznej Szkole Baletowej i Ognisku Baletowym w Częstochowie, Pani Agnieszka Łakomska - pedagog, logopeda w SP nr 33 i ZS nr 3 w Częstochowie, Pan Bartosz Oset - czynny tancerz, instruktor tańca hip-hop.

Konkurs przebiegał w 3 kategoriach wiekowych:
kategoria 3-4 latki
1 miejsce - Miejskie Przedszkole nr 5 w Częstochowie -"Taniec nowoczesny", pani Anna Prysak
2 miejsce - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie - "Taniec motylków", pani Lidia Jasińska
3 miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie - "Grozik", pani Małgorzata Gruca


kategoria 5-6 latki
1 miejsce - Miejskie Przedszkole nr 13 w Częstochowie "Kankan", panie Małgorzata Kamińska, Justyna Żylak
2 miejsce - ZS nr 3 w Częstochowie "Taniec hiszpański", panie Beata Marendziak, Renata Nanys
3 miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Czętochowie "Koziorajka" panie Sylwia Lampa, Katarzyna Trojanowska
Wyróżnienie - Miejskie Przedszkole nr 23 w Częstochowie - "Taniec klasyczny" i "Polka", panie Małgorzata Figurska, Jolanta Michno-Sławińska, Anna Wasiak, Dorota Messyasz, Piotr Maźniewski


kategoria szkoły podst. klasy 1-3

1 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie "Zumba", pani Izabela Sztekler
2 miejsce - ZS nr 3 w Częstochowie "Taniec cheerleaders", pani Olga Bednarczyk
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie "Walc kwiatów", pani Marzena Kujawska

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy za rok !


Organizatorki konkursu:
Ewa Hartlińska, Małgorzata Gruca, Olga Bednarczyk

  Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Dnia 17 maja 2016 roku odbył się w naszej szkole III Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Każdą klasę reprezentowało 3 uczniów, którzy zmagali się z pytaniami dotyczącymi ogólnych informacji, historii, polityki oraz kultury Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy wykazali się ogromną wiedzą, a za swój wkład i pracę zostali docenieni dyplomami i nagrodami wręczonymi podczas Dnia Europejskiego dnia 7 czerwca 2016 roku.

Oto zwycięzcy:

Klasy IV-VI SP
I miejsce – Patryk Cpałka kl. VIa
II miejsce – Emilia Szkurłatr kl. VIb
III miejsce – Weronika Knysak kl. IV, Miłosz Przybył kl. IV

Klasy I - III G
I miejsce – Michalina Szkurłat kl. III
II miejsce – Mikołaj Mizera kl. I
III miejsce – Alina Mastalerz kl. II, Oliwia Chlebowska kl. I

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.


Justyna Deryng, Joanna Basik

  Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

26 kwietnia 2016r. uczniowie: Alina Mastalerz, Oliwia Chlebowska, Szymon Stępień, wzięli udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, gdzie zajęli II miejsce na szczeblu Powiatowym. Grupa ta zakwalifikowała się do Rejonowego Turnieju o Ruchu Drogowym, który odbył się 16 maja 2016r., gdzie uczniowie Ci zajęli IV miejsce.

Katarzyna Łagodzińska

  Dni otwartych koszar

W dniu 13 maja 2016r. uczniowie klasy III G oraz harcerze Zespołu Szkół nr 3 wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Jednostki Wojskowej w Gliwicach w ramach „dnia otwartych koszar” z okazji święta 6 batalionu powietrznodesantowego.

Młodzież naszej szkoły miała możliwość obejrzenia sprzętu, uzbrojenia oraz pokazów dynamicznych sztuk walki jaką prezentowali żołnierze w.w Jednostki Wojskowej oraz zaprzyjaźnionych służ mundurowych. Ciekawą atrakcją okazały się skoki spadochronowe wykonane przez komandosów, możliwość sprawdzenia swoich sił na strzelnicy, przejażdżka wozem wojskowym – honkerem jak również uroczysty apel na placu apelowym. Uczestnicy wycieczki oprócz zwiedzania koszar obserwowali również pokaz futbolu amerykańskiego przeprowadzonego przez drużynę „Lions” z Gliwic.

Niezapomniane wrażenia oraz informacje na temat zawodu żołnierza mogą okazać się dla niektórych cenną wskazówką dokonując wyboru dalszego kierunku kształcenia się.


Olga Bednarczyk


Strona 1 z 22 1 2 3 4 > >>
 Szkoła Partnerska
Szkoła współpracuje z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Szkół Partnerskich”.

- warsztaty z robotyki na PCz
- zajęcia z programowania
- drukarki 3D-warsztaty na PCz

Szkoła współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

 Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z EFS
 Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa
 Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”

- Informacja prasowa
- Spoty telewizyjne kampanii
- Spot radiowy kampanii
 Mamo, Tato wstań z fotela!

- Zaproszenie
- Regulamin treningów
 Kto ma dziś imieniny ...
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Fenix by: 325315 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie